Ubezpieczenie ryzyka budowlano-montażowego - MAGRO Łódź

Ubezpieczenie ryzyka budowlano-montażowego

Ubezpieczenie firmy Łódź » Ubezpieczenie ryzyka budowlano-montażowego

Zakres ubezpieczenia


Kto jest Ubezpieczonym?
Ubezpieczonymi są wszystkie strony formalnie zaangażowane w
realizację inwestycji, o ile wartość ich prac została uwzględniona w
sumie ubezpieczenia, tj. m. in.:

 • Wykonawca / Generalny Wykonawca
 • Inwestor
 • Podwykonawcy
 • Dostawcy
 • inni


Okres ubezpieczenia:

 • Polisa zawierana jest na okres realizacji prac wskazany w umowie kontraktu
 • Ubezpieczenie rozpoczętego kontraktu jest możliwe pod warunkiem, że od początku realizacji prac nie wystąpiły szkody

 

Ubezpieczenie robót – roboty budowlane / montażowe

łącznie z wszelkimi materiałami, również dostarczonymi przez Inwestora lub
Zamawiającego mające zostać wbudowane lub zamontowane, które
w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego wymagają
odtworzenia

 

Przedmiot ubezpieczenia

Sprzęt narzędzia i wyposażenie budowy

sprzęt, narzędzia i wyposażenie wykorzystywane do realizacji robót
budowlano-montażowych, inne niż maszyny budowlane, których
wartość nie stanowi części wartości robót objętych kontraktem (w tym
m.in. rusztowania, szalunki, ogrodzenie, zabezpieczenia ppoż. oraz
antywłamaniowe terenu budowy)

 

Zaplecze budowy

def.: obiekty socjalne, magazynowe, warsztatowe i inne, wykorzystywane jako obiekty pomocnicze przy
realizacji robót budowlano-montażowych, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, w którego obrębie prowadzone są
te roboty, których wartość nie stanowi części wartości robót objętych kontraktem.

 

Maszyny budowlane

def.: urządzenie lub zespół urządzeń
stanowiących całość pod względem technicznym i funkcjonalnym,
wyposażone we własny napęd, stacjonarne lub poruszające się o
własnych siłach, obsługiwane przez co najmniej jednego operatora,
służące do prowadzenia robót budowlano-montażowych zgodnie z
przyjętą do ich realizacji technologią

 

Odpowiedzialność cywilna (deliktowa)

za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone
osobom trzecim, nie związanym umową o wykonawstwo robót

 
Zakres podstawowy (bez klauzul) obejmuje m. in.:

 • Pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego
 • Powódź, zalanie, deszcz nawalny, huragan
 • Kradzież z włamaniem, rabunek
 • Szkody deliktowe w mieniu osób trzecich w związku z prowadzonymi pracami, np. szkody w sąsiednich budynkach,
  samochodach prywatnych itd