OC Spedytora / Przewoźnika Umownego - MAGRO Łódź

OC Spedytora / Przewoźnika Umownego

Ubezpieczenia transportowe » OC Spedytora / Przewoźnika Umownego

OC spedytora, OC przewoźnika umownego w ruchu międzynarodowym i krajowym, OC przewoźnika umownego w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, OC przewoźnika faktycznego w ruchu międzynarodowym i krajowym oraz kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec.

 

Działalność spedytora reguluje odmiennie od działalności przewoźnika kodeks cywilny.

 

Spedytor odpowiedzialny jest za:

  • utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie lub osobie przez niego wskazanej

  • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej umowy spedycji

  • za działania własne - na zasadzie winy domniemanej. Brak odpowiedzialności jedynie w sytuacjach, w których spedytor udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności

  • za działania podwykonawców tj. przewoźników i dalszych spedytorów - możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności, tylko jeśli spedytor udowodni, że działał z należytą starannością i nie ponosi winy w ich wyborze

  • za działania innych podwykonawców - odpowiedzialność, jak za własne działania i zaniechania

  • w sytuacji, gdy spedytor sam wykonuje przewóz, wchodząc tym samym w prawa i obowiązki przewoźnika - odpowiedzialność tak jak przewoźnik

     

    Wszystkie wyżej wymienione ryzyka podlegają ochronie ubezpieczeniowej.

 

Należy pamiętać o przedawnieniu roszczeń w przypadku kiedy to my jesteśmy stroną poszkodowaną. Będzie to 6 miesięcy w przypadku braku zapłaty za usługę i 1 rok przy uszkodzeniu, ubytku, utracie, dostawie z opóźnieniem oraz innych przypadkach nienależytego wykonania usługi transportowej.

 

 

OC spedycji