Blog - MAGRO Łódź

Blog

  • Cyberubezpieczenia

    Pandemia i masowa transformacja modelu pracy skutkują wzrostem ataków hakerskich. Obecnie odnotowano najwyższą jak dotąd liczbę ataków typu ransomware. Jak zmniejszony poziom cyberbezpieczeństwa przekłada się na dostępność i cenę ubezpieczeń w przypadku ryzyk cybernetycznych?

  • Cyber insurance

    The pandemic and the massive transformation of the work model are expected to increase in growth of hacker attacks. Currently, the highest number of ransomware attacks has been recorded so far. How does the reduced level of cybersecurity translate into the availability and price of insurance in case of cyber risks?