Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek - MAGRO Łódź

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

Gwarancje ubezpieczeniowe  » Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek zobowiązuje zakład ubezpieczeń do zapłacenia kwoty gwarancyjnej na rzecz beneficjenta pod warunkiem wystąpienia wad fizycznych lub prawnych. Ten rodzaj zabezpieczenia inwestora zostaje uruchomiony, jeżeli wykonawca umowy nie usunie wad i usterek na żądanie zleceniodawcy. Okres obowiązywania gwarancji to zazwyczaj kilka lat od podpisania protokołu odbioru. Możliwym scenariuszem jest sytuacja, kiedy po wystąpieniu wad w przedmiocie wykonanej umowy okazuje się, że podmiot zobowiązany do naprawienia szkody już nie istnieje, wtedy dochodzenie odszkodowania w Sądzie będzie bardzo czasochłonne o ile w ogóle możliwe. W takim przypadku gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek również chroni inwestora. Ten rodzaj gwarancji może być wystawiony w zasadzie w dowolnym czasie, przed lub po wydaniu rzeczy, przed podpisaniem protokołu odbioru lub po jego podpisaniu z tym że jeżeli gwarancja ubezpieczeniowa ma być zawarta w trakcie okresu gwarancyjnego, konieczne będzie dostarczenie podpisanego oświadczenia przez beneficjenta (gwarantariusza), że do czasu wystawienia gwarancji nie została ujawniona żadna wada bądź usterka.